Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.75E10   1.4695999441333334E10   62.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1606.9823    
P/E dự kiến   7.5919    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A