Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.170091140509E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.8981956946E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.5E10   2.6392598181E10   105.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1196.1748    
P/E dự kiến   14.0448    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A