Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.534319157142E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.1890008074E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E10   5.5548944692E10   47.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2775.1255    
P/E dự kiến   5.9457    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A