Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   17,500,000,000   12,219,806,568   34.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,606.98    
P/E dự kiến   5.29    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A