Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.9369E10   9.876292861E9   20.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.89E8   -8.233863726E9   -1397.94
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.89E8   -8.233864712E9   -1397.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   66.4965    
PE dự kiến   60.1535    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A