Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.080999939E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.99E9   -5.978937818E9   -99.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.99E9   -6.361215091E9   -106.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   676.255    
PE dự kiến   6.2107    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A