Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0403514973333334E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -5.663210352E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.0E9   -6.172913382666667E9   -77.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   649.3011    
P/E dự kiến   7.7006    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A