Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.046489879036E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.4E11   1.6050455096E11   28.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.29436707304E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1100.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1265.9754    
P/E dự kiến   12.4805    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0539%