Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5,154,700,000,000   4,320,928,474,794.67   62.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   137,000,000,000   358,235,502,677.33   196.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   109,600,000,000   285,408,580,150.67   195.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,217.79    
P/E dự kiến   36.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A