Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.916862863836E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.996E11   1.54221182664E11   19.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.577E11   1.225257425E11   19.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1752.2598    
P/E dự kiến   29.3906    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0291%