Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.3209284747946665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.35E11   3.582355026773333E11   114.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.88E11   2.854085801506667E11   113.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2088.9337    
P/E dự kiến   19.1485    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A