Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7,098,005,746,532   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   232,300,000,000   227,823,674,416   24.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   189,500,000,000   172,668,512,872   22.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,105.6    
PE dự kiến   18.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A