Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.005438768134667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.301E11   3.2793187348E11   106.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.802E11   2.6263214403866666E11   109.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2002.2652    
PE dự kiến   18.7787    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A