Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.1547E12   4.3209284747946665E12   62.87
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.37E11   3.582355026773333E11   196.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.096E11   2.854085801506667E11   195.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1217.791    
P/E dự kiến   27.0982    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A