Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.502E12   2.908889364708E12   29.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E11   1.61635995008E11   26.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.1443246856E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1276.1172    
P/E dự kiến   8.2281    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A