Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PFL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   81,000,000,000   85,467,663,750.67   79.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,500,000,000   -2,337,199,530.67   -116.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,500,000,000   -2,337,199,530.67   -116.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   30    
P/E dự kiến   39.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A