Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PFL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.0E8   9.6065412072E10   6004.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.0E8   5.26701568E8   32.92
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.26701568E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   30.0    
P/E dự kiến   47.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A