Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PFL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.1E10   7.5331591258E10   93.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   1.037487066E9   69.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E9   1.037487066E9   69.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   30.0    
P/E dự kiến   50.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A