Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PFL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.1E10   8.546766375066667E10   79.14
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   -2.3371995306666665E9   -116.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.5E9   -2.3371995306666665E9   -116.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   30.0    
P/E dự kiến   36.6667    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A