Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E11   1.90772862414E11   52.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.35E11   1.28787888384E11   47.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1588.0519    
P/E dự kiến   5.6106    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A