Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.2E11   2.12393638852E11   96.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.69E11   1.43684685753E11   85.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1951.4984    
P/E dự kiến   5.5855    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A