Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.357095252956E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E11   2.56838637448E11   32.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.58E11   1.6716218642E11   26.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1824.4778    
P/E dự kiến   6.0839    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A