Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E11   2.29286563796E11   31.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.35E11   1.4130378442E11   26.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1558.8892    
P/E dự kiến   7.1525    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A