Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0053208620773334E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E11   2.2192153586266666E11   83.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.58E11   1.4075810332933334E11   66.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1824.4778    
P/E dự kiến   6.4676    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A