Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   220,000,000,000   256,562,427,654   58.31
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   169,000,000,000   172,241,351,508   50.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,951.5    
P/E dự kiến   5.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.13%