Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0961960168189E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0E11   2.00998418803E11   100.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.58E11   1.30040313516E11   82.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1824.4778    
P/E dự kiến   5.8099    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A