Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PEQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.8E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.44E10   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3711.9525    
PE dự kiến   9.6176    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A