Công ty Cổ phần Thiết bị xăng dầu Petrolimex (PEQ: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PEQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3167.5328    
P/E dự kiến   10.4182    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A