Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PEN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.81E9   2.6693388466666665E9   25.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.256E9   2.086245848E9   21.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1451.2    
P/E dự kiến   6.8908    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A