Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PEN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.44141953064E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.752E9   2.3306095104E10   225.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.8268405128E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   865.2    
P/E dự kiến   10.8645    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A