Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PEN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.81E9   2.965881378E9   37.98
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.256E9   2.245902637E9   30.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1451.2    
PE dự kiến   4.548    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A