Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PEN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   281,100,011,696   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,752,000,000   34,230,001,844   220.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   26,893,088,860   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   865.2    
P/E dự kiến   10.86    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A