Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PEN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.3741366256E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.752E9   8.68095163E9   111.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.861687273E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   865.2    
P/E dự kiến   10.8645    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A