Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (PEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,820,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   600   N/A   N/A
EPS dự kiến   619.2    
P/E dự kiến   7.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A