Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.177181428002E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2E11   3.16499407796E11   37.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.36E11   2.52180499134E11   37.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1513.5751    
P/E dự kiến   18.2019    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A