Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   301,109,996,825.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   300,000,000,000   113,939,327,822.67   28.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   240,000,000,000   90,871,883,068   28.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,189.24    
P/E dự kiến   11.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A