Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.147709342141E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E11   7.58764394269E11   94.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.4E11   6.43907507808E11   100.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2402.5015    
PE dự kiến   11.488    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A