Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.011099968253333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E11   1.1393932782266667E11   28.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E11   9.0871883068E10   28.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1189.2376    
P/E dự kiến   11.0155    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A