Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.52702171636E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.0E11   7.62732416732E11   23.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.4E11   6.10209216116E11   23.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2402.5015    
P/E dự kiến   12.8824    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A