Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.18953064416E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.2E11   2.24100068056E11   13.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.36E11   1.79035916928E11   13.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1513.5751    
P/E dự kiến   15.5262    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A