Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   55,000,000,000   72,180,256,616   98.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   49,500,000,000   68,574,881,092   103.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,008.75    
P/E dự kiến   13.84    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A