Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.5E10   6.9619817455E10   126.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.95E10   6.5986834513E10   133.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4008.7506    
P/E dự kiến   15.1918    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A