Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.51598842912E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.2E10   8.0425978068E10   27.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.312194212E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4008.7506    
P/E dự kiến   15.1918    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A