Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.48685501484E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.1E10   1.28365419912E11   105.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.19E10   1.1677833982E11   106.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6632.66    
PE dự kiến   10.5086    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A