Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.95700554508E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.1E10   1.05148864056E11   28.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.19E10   9.5560695212E10   29.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6632.66    
P/E dự kiến   10.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A