Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.445E9   1.005384112E9   41.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.907E9   7.8434533E8   41.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   127.1333    
P/E dự kiến   30.6765    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A