Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,445,000,000   1,005,384,112   41.12
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,907,000,000   784,345,330   41.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   127.13    
P/E dự kiến   24.38    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A