Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.488E10   3.9685905554666664E10   66.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.748E10   3.0806445997333332E10   61.65
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4627.1605    
P/E dự kiến   4.3439    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0995%