Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.981655004493333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   2.3816286024E10   63.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2823E10   1.8672168596E10   61.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2561.5039    
P/E dự kiến   4.5676    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1709%