Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.177330631613333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.08085E10   2.3249749782666668E10   83.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.69071E10   1.7792634877333332E10   78.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1897.5461    
PE dự kiến   5.2173    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A