Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.00134104076E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   1.9954471226E10   71.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2823E10   1.536962324E10   67.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2561.5039    
P/E dự kiến   4.0601    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A