Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.81482939562E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   2.5844238326E10   46.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2823E10   1.991117953E10   43.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2561.5039    
P/E dự kiến   5.3484    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.146%