Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.488E10   3.6017725267E10   80.25
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.748E10   2.8197357286E10   75.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4627.1605    
P/E dự kiến   3.7172    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A