Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.80296206328E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.08085E10   2.2471068284E10   27.0
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.69071E10   1.7360751648E10   25.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1897.5461    
P/E dự kiến   5.0065    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A