Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.40847747512E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8E10   1.6287743008E10   14.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.2823E10   1.2116981368E10   13.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2817.6543    
P/E dự kiến   5.785    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1227%