Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PDB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   44,880,000,000   38,789,412,382   43.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   37,480,000,000   30,089,320,910   40.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,627.16    
P/E dự kiến   4.95    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.09%