Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.13304238242E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.974E9   -5.1743410718E10   -259.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.939E9   -5.1743410718E10   -325.88
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   345.1739    
PE dự kiến   21.7282    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A