Công ty cổ phần Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.6597487567466666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.974E9   -2.6829765704E10   -201.75
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.939E9   -2.6829765704E10   -253.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   345.1739    
PE dự kiến   27.5224    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A