Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.2153119419E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.68E10   4.401756726E9   8.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.305864324E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   508.6957    
P/E dự kiến   18.8718    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A