Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,095,974,510,644   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,000,000,000   21,741,725,916   120.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   16,548,224,748   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   508.7    
P/E dự kiến   18.87    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A