Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.37786597718E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   -3.023135145E9   -100.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E9   -3.135008759E9   -130.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   611.5351    
P/E dự kiến   5.2327    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A