Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   259,970,068,516   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,000,000,000   -1,129,361,466.67   -28.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,400,000,000   -1,278,526,285.33   -39.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500   N/A   N/A
EPS dự kiến   611.54    
P/E dự kiến   6.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.12%