Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.974526632E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -1.0604668404E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -1.0604668404E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   611.5351    
P/E dự kiến   4.7422    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A