Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.59970068516E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E9   -1.1293614666666667E9   -28.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.4E9   -1.2785262853333333E9   -39.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   611.5351    
P/E dự kiến   6.2139    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A