Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu Điện (PCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.105706034666667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   7.496061306666666E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.022E9   5.95239232E8   14.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   755.5    
PE dự kiến   6.4858    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A