Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.6300134276E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.468E10   1.4306850332E10   57.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.926E10   1.115934326E10   57.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   510.3339    
P/E dự kiến   11.1692    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A