Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.82097669984E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   8.12689328E8   0.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.46E10   4.23437644E8   0.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1833.5983    
P/E dự kiến   3.8722    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A