Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.19543946584E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   3.259753533E9   7.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.46E10   2.530438936E9   7.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1833.5983    
P/E dự kiến   5.8901    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A