Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.0116374502E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.674E9   -8.42301648E9   -37.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.826E9   -8.42301648E9   -55.04
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   202.7557    
P/E dự kiến   72.9942    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A