Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   663,001,342,760   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   24,680,000,000   14,306,850,332   57.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   19,260,000,000   11,159,343,260   57.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   510.33    
P/E dự kiến   8.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A