Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.896554879546667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   -4.139607736E9   -7.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.46E10   -4.2693582973333335E9   -9.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1833.5983    
P/E dự kiến   6.8172    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A