Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.8405812283E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.09E8   2.07988954E8   190.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.5E7   1.35370959E8   159.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4.5045    
P/E dự kiến   1887.0    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A