Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   19,940,000,000   30,153,114,049.33   113.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   15,950,000,000   24,122,491,240   113.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,595    
P/E dự kiến   9.47    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%