Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.338800649374E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01E10   1.6737149978E10   165.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.08E9   1.3328051342E10   164.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   808.0    
PE dự kiến   11.1386    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A