Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.694141232144E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.01E10   7.440207608E9   18.42
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.08E9   5.952166088E9   18.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   808.0    
P/E dự kiến   11.5099    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A