Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.916055107412E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.153E10   3.2979284608E10   38.29
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.723E10   2.6383427688E10   38.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1723.0    
P/E dự kiến   7.9512    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A