Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.994E10   3.1492540535E10   157.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.595E10   2.5167615924E10   157.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1595.0    
P/E dự kiến   11.0345    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A