Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.017776096025E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.153E10   2.1995166384E10   102.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.723E10   1.7535839018E10   101.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1723.0    
P/E dự kiến   6.2101    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A