Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PCE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.01E10   1.694141232144E12   4193.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.08E9   7.440207608E9   23.02
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.952166088E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1723.0    
P/E dự kiến   6.036    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A