Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.085471020725E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.73158835207E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.58745E11   4.61815817248E11   100.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3455.1893    
PE dự kiến   7.0908    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A