Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.86926910512E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.29E9   8.58195726E9   103.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.51E9   7.142372651E9   95.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1840.123    
P/E dự kiến   9.782    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A