Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.08874110092E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.88E9   1.0005148728E10   28.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.314E9   1.0004118984E10   34.2
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1792.0984    
P/E dự kiến   6.6403    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A