Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.45679E11   1.4916436223066666E11   76.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.415E9   1.0306896654666666E10   142.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.874E9   9.276206989333334E9   142.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1194.242    
P/E dự kiến   9.9645    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A