Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,876,000,000   426,267,234.67   3.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,367,000,000   108,142,516   1.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,534.95    
PE dự kiến   3.78    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A