Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   145,679,000,000   146,588,215,100   50.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,415,000,000   11,045,196,566   101.99
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,874,000,000   9,940,676,910   101.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,194.24    
P/E dự kiến   10.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A