Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.45679E11   1.5329885098E11   105.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.415E9   1.0291060306E10   190.05
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.874E9   9.206423335E9   188.89
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1194.242    
P/E dự kiến   10.8856    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A