Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.30059234598E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.88E9   9.2894517E9   52.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.314E9   8.215356428E9   56.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0896    
PE dự kiến   6.5621    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A