Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.36602839985E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.88E9   1.0729835033E10   120.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.314E9   9.656337602E9   132.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1600.0896    
PE dự kiến   9.8744    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A