Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.60107458688E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.29E9   1.7717233456E10   53.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.51E9   1.5945510112E10   53.08
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1840.1225    
P/E dự kiến   7.3365    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A