Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.95498092386E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.29E9   1.679486539E10   101.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.51E9   1.4858570346E10   98.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1840.123    
P/E dự kiến   8.8581    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A