Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (PBK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9872665292E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3E8   9.917104613333334E8   140.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   9.917104613333334E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   67.1118    
PE dự kiến   149.0052    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A