Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.65E11   4.035074180893333E11   65.08
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.15E11   2.774855481293333E11   50.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4055.0115    
P/E dự kiến   9.8643    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A