Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.524187532892E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E11   5.733274758786666E11   134.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8E11   4.042317350586667E11   108.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2379.0582    
P/E dự kiến   14.1653    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A