Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.786E12   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.26E11   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.38E11   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4475.8128    
P/E dự kiến   14.5225    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A