Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.786E12   7.225377357654667E12   61.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.26E11   4.269271404133333E11   51.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.38E11   2.1923639305333334E11   30.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3955.8931    
PE dự kiến   11.426    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A