Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.006018249156E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E11   2.35346492666E11   36.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.8E11   7.4491802E10   13.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2379.0582    
P/E dự kiến   14.3754    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A