Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.786E12   7.832336444306E12   89.15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.26E11   6.38460068139E11   101.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.38E11   3.2659878178E11   60.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3164.7145    
PE dự kiến   12.1654    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A