Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.786E12   7.092938115556E12   40.37
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.26E11   4.45983617652E11   35.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.38E11   2.26882378188E11   21.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4029.9737    
PE dự kiến   12.9529    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A