Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   465,000,000,000   465,303,954,196   50.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   415,000,000,000   326,472,048,268   39.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,115.33    
P/E dự kiến   11.54    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.02%