Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.95E11   1.44844242408E11   55.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4197.2567    
PE dự kiến   9.6492    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A