Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.773706870398E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.65E11   2.02703314116E11   61.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.54024244148E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2546.9915    
P/E dự kiến   13.2706    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A