Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ORS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7,914,798,727   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,000,000,000   3,804,228,422   190.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3,804,228,422   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14.29    
P/E dự kiến   202.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A