Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ORS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.823E10   1.8764858436E10   77.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -1.0495E10   -1.2842823806666666E10   91.78
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -1.2842823806666666E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A