Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ORS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.764315864E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E7   -8.580830856E9   -4290.42
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -8.580830856E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14.2917    
P/E dự kiến   202.9155    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A