Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ORS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9.393E9   4.764315864E9   12.68
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   -5.0E9   -8.580830856E9   42.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -8.580830856E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   14.2917    
P/E dự kiến   202.9155    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A