Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.8051595073E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.03E11   1.1660108387E11   56.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   8.7886807872E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2648.456    
P/E dự kiến   13.5928    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A