Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ONE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E11   3.81717392583E11   76.34
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E10   7.196948369E9   68.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4E9   5.706379439E9   67.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1055.2353    
PE dự kiến   3.8854    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A