Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ONE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7608626904E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.05E10   3.094964636E9   7.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.475971708E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1125.6172    
P/E dự kiến   7.9068    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A