Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.11E11   -1.388369402E9   -0.63
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E10   -2.53609193E10   -21.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   193.3333    
PE dự kiến   14.4828    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A