Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.3597E11   -7.17076221625E11   -527.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.344E10   -7.27118974004E11   -871.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   278.1333    
P/E dự kiến   5.1414    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A