Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.11E11   8.8970744113E10   80.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.8E10   2.0465628773E10   35.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   193.3333    
PE dự kiến   20.5345    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A