Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.55389778682E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.41E11   -6.441539496E9   -1.34
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.88E11   -2.323319538E10   -6.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   626.6667    
P/E dự kiến   3.7979    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A