Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OGC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   135,970,000,000   -957,670,231,032   -352.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   83,440,000,000   -944,700,083,258   -566.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   278.13    
P/E dự kiến   4.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A