Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.98472698786E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8728E10   -5.2571011818E10   -91.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -7.8368882752E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   779.855    
P/E dự kiến   6.9244    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A