Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.244079E12   7.81104910623E11   62.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.11198E11   6.3209326735E10   29.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.55971E11   2.6980324723E10   17.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   780.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   779.855    
P/E dự kiến   7.6937    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A