Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  OCH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,244,079,000,000   781,104,910,623   62.79
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   211,198,000,000   63,209,326,735   29.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   155,971,000,000   26,980,324,723   17.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   780   N/A   N/A
EPS dự kiến   779.86    
P/E dự kiến   6.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A