Công ty Cổ phần Vận tải Newway (NWT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NWT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.06657439E11   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.7294E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.183392E8   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   25.687    
P/E dự kiến   233.5815    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A