Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.97E11   1.90767667069E11   96.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   1.561004215E10   156.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E10   9.613674303E9   96.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   110.4972    
P/E dự kiến   17.376    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A