Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.49472347964E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   -5.5813723879E11   -1641.58
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.65E10   -5.91033158728E11   -1791.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   182.3204    
P/E dự kiến   16.8933    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A