Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.97E11   2.02566952132E11   77.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E10   2.6158530256E10   196.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.0E10   1.4327975522666666E10   107.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   110.4972    
P/E dự kiến   18.1    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A