Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.896644536786667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.5E10   6.2021430070666664E10   132.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E10   1.0598963269333334E10   31.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   276.2431    
PE dự kiến   25.7382    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A