Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.32502567702E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   -4.39873776462E11   -2587.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.65E10   -4.79437931009E11   -2905.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   182.3204    
P/E dự kiến   24.9012    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A