Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.77514577864E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   6.4380910972E10   94.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.65E10   1.7554240528E10   26.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   182.3204    
P/E dự kiến   23.8042    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A