Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   197,000,000,000   202,566,952,132   77.12
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,000,000,000   26,158,530,256   196.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,000,000,000   14,327,975,522.67   107.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   110.5    
P/E dự kiến   17.74    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A