Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.7528E13   1.1632336029173E13   66.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.8E12   2.588499024119E12   53.93
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.144E12   2.033481810322E12   64.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3379.0222    
PE dự kiến   17.0168    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A