Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   171,697,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,618,000,000   18,482,000,000   67.86
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   258.69    
P/E dự kiến   22.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A