Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NUE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.032E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.2256E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1204.2667    
PE dự kiến   6.2279    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A