Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (NTT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.28853833896E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   3.687428416E9   6.15
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.2E10   3.861821232E9   8.05
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   648.6486    
PE dự kiến   15.4167    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A