Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (NTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.026412E11   3.737250644E9   0.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.64523124E8   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6936E9   1.30366912E8   1.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1135.1206    
P/E dự kiến   5.2858    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A