Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.15E11   4.262457507066667E11   77.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.68925409273E11   3.79262111508E11   77.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4960.8276    
P/E dự kiến   15.5418    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A