Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   415,000,000,000   445,015,842,480   53.62
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   368,925,409,273   393,389,816,248   53.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   4,960.83    
P/E dự kiến   16.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.03%