Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.105816809166E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E11   4.63679040732E11   51.52
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.04225039726E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   4960.8276    
P/E dự kiến   15.2394    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0308%