Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.7295111941E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E11   4.4416567028E10   17.77
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E11   3.5232614598E10   17.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1639.6144    
P/E dự kiến   5.9404    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A