Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.085062065666667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E11   6.5343491862666664E10   39.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E11   5.2670236377333336E10   39.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1639.6144    
PE dự kiến   10.0024    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A