Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.47026454006E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.25E11   1.29803595849E11   103.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0E11   1.04435989748E11   104.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1639.6144    
PE dự kiến   10.5513    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A