Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.7182878292E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.1E11   2.1993940714E10   10.0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.5077418086E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1526.0609    
P/E dự kiến   6.2252    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A