Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.71971669508E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.51022227328E11   2.07802279746E11   23.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.65457912502E11   1.7548139741E11   24.01
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   22841.1195    
P/E dự kiến   2.7137    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A