Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.32373374938E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.51022227328E11   5.70070299431E11   126.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.65457912502E11   4.6966833322E11   128.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   22841.1195    
PE dự kiến   5.1509    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A