Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.6100331714E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.51022227328E11   2.2256609166E11   37.01
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.65457912502E11   1.92286774572E11   39.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   22841.1195    
PE dự kiến   3.8772    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A