Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   583,876,857,000   134,285,646,991   23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   67,200,000,000   -58,528,049,545   -87.1
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   50,400,000,000   -58,558,920,788   -116.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,266.98    
P/E dự kiến   0.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A