Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NTB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   5.0E10   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E10   -2.83162950556E11   -943.88
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -2.83162950556E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1266.9818    
P/E dự kiến   0.2368    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A