Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NT2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.231E11   9.60986758814E11   66.45
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.869E11   9.12630991056E11   66.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2386.0966    
P/E dự kiến   10.8545    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A