Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NT2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6,971,100,000,000   7,669,729,160,697   110.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   788,900,000,000   823,839,180,711   104.43
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   749,400,000,000   782,179,124,901   104.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,603.2    
PE dự kiến   10.18    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A