Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NT2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.231E11   8.53438866505E11   118.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.869E11   8.10413122332E11   117.98
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2386.0966    
PE dự kiến   10.6869    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A