Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NT2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   765,900,000,000   1,214,613,732,289.33   118.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   727,600,000,000   1,146,903,200,812   118.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,554.09    
P/E dự kiến   13.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%