Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NT2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.659E11   1.148181112937E12   149.91
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.276E11   1.08550835422E12   149.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2554.0935    
P/E dự kiến   12.2353    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A