Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NST năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.72750901862E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.55E10   -3.391516402E9   -10.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   -3.391516402E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1533.2004    
P/E dự kiến   6.6528    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A