Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.25E12   1.29835159965E12   51.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   8.508027088E9   13.29
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E10   6.80642167E9   13.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1208.1125    
P/E dự kiến   9.9328    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A