Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.25E12   1.1988032558506667E12   71.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   6.563135426666667E9   15.38
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E10   5.250508341333333E9   15.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1208.1125    
PE dự kiến   2.1521    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A