Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NSH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,250,000,000,000   1,234,720,772,835   98.78
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   32,000,000,000   1,278,342,464   3.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   25,000,000,000   293,872,150   1.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,208.11    
PE dự kiến   2.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A