Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (NSG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E10   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1111.213    
P/E dự kiến   10.529    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A