Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,277,000,000,000   1,193,306,757,285.33   70.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   175,000,000,000   142,676,970,002.67   61.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   11,450.24    
P/E dự kiến   7.95    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A