Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3064933363453333E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.07895050452E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.285E11   1.7091149304266666E11   56.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   14950.7365    
P/E dự kiến   7.5247    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0267%