Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.442392738924E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.86E11   2.08825944532E11   18.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.56E11   1.70917800008E11   16.69
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   16750.0593    
P/E dự kiến   6.5612    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A