Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NSC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.277E12   1.1933067572853333E12   70.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.75E11   1.4267697000266666E11   61.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   11450.2358    
P/E dự kiến   8.0348    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A