Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NS2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   382,781,806,062   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   15,866,000,000   15,941,202,690   100.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   12,744,612,519   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   223.48    
PE dự kiến   138.72    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A