Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NS2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.57553862762E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1732819E10   3.228234114E10   50.87
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.26934552E10   2.5825872908E10   101.73
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   223.4763    
P/E dự kiến   111.8687    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A