Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (NRC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   1.85977779284E11   92.99
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.75E10   8.615875300533333E10   73.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E10   7.367671367866667E10   78.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5833.3333    
PE dự kiến   6.96    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A