Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (NRC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   1.76745277753E11   117.83
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.75E10   7.9910549906E10   91.33
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E10   7.0349274751E10   100.5
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3333.3333    
PE dự kiến   8.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A