Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (NRC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.5E11   1.69583823014E11   56.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.75E10   7.3722255436E10   42.13
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.0E10   6.4797167906E10   46.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5833.3333    
P/E dự kiến   5.9143    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A