Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (NQT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NQT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.07569618972E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.683307264E9   1.1859362588E10   91.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.746645811E9   9.429835270666666E9   91.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   424.8632    
PE dự kiến   24.0077    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A