Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (NQT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NQT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.00644521648E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.683307264E9   1.3221668572E10   68.27
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.746645811E9   1.0577334858E10   68.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   424.8632    
PE dự kiến   24.0077    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A