Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (NQN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NQN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.367477148826667E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.3299E10   4.2516810736E10   59.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.3462E10   3.3874753024E10   58.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   855.0194    
PE dự kiến   8.5378    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A