Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NQB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.303697789E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E9   3.77861865E9   145.33
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.028E9   3.022894921E9   149.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   117.7003    
P/E dự kiến   84.9616    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A