Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NQB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   62,500,000,000   59,967,151,352   47.97
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,600,000,000   3,722,636,144   71.59
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2,028,000,000   2,978,108,916   73.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   151.7    
P/E dự kiến   65.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A