Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NQB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.541211171333333E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.452291957333334E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.6E9   7.561614205333333E9   157.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   76.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   208.9354    
P/E dự kiến   47.3831    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A