Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NQB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.340924518E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.5E9   5.713518452E9   31.74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.57081476E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   117.7003    
P/E dự kiến   84.9616    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A